Založ si blog

Demokracia hlúposti, podvodov, trestnej činnosti na úkor pravdy. ..

                                           „ Demokracia“

 

hlúposti, podvodov, korupcie, trestnej činnosti, na úkor pravdy, spravodlivosti a zdravého rozumu.

 

K napísaniu príspevku – blogu, som sa rozhodol a odhodlal až po dlhom čase zvažovania, pre a proti. Dôvodom proti, je vážny nesúhlas rodiny s takýmito a podobnými mojimi aktivitami. Vraj, akákoľvek snaha, v boji o pravdu a spravodlivosť, je zbytočná. Vravia, hlavou múr neprerazíš. Dosiaľ, nemalá dokumentácia im dáva za pravdu. Rozhodne neprerazím! V tejto podvodnej spoločnosti, nízkej zodpovednosti funkcionárov,  skutočne asi ťažko. Predsa len konám po svojom, aj keď s nemalou formou  tajomnosti. Rozčarovaný som hlavne z výkonov samosprávy i štátnej správy. Lebo, zdá sa, že klamstvo, podvod, korupcia niektorých z nich, je ich hlavnou pracovnou náplňou (dokumentácia), preto spravodlivosti sa nedá dovolať. Nikde! Ani u najvyšších predstaviteľov štátu a spoločnosti!!! Jedno ktorej po-novembrovej éry, či funkcionárov. Pre, ma zase viedla spravodlivosť, reakcia na niektorých diskutérov, bologerov, a hlavne rozhodnutie prispenia k objektívnejšiemu hodnoteniu minulosti a prítomnosti. Tým nemyslím, že zmením spoločnosť k lepšiemu. To teda nie! Je to nad moje schopnosti, sily a možnosti. Zaručene však, chcem tým aspoň podporiť všetkých objektívnych blogerov a diskutérov, i priniesť do debát trochu pozmenený vietor, a možno aj iné témy k jednotlivým  spoločenským problémom.

Páčia sa mi príspevky pp. Borisa Lattu, cudzinca, Valérie, Fábryho, Jancuru i ďalších, ktorí sprítomňujú udalosti, minulosti a prítomnosti, na základe objektívnych skutočnosti, ktoré sú sprievodným znakom socializmu i kapitalizmu, a súčasnej medzinárodnej politickej situácie. Pred takými dávam klobúk dole s poďakovaním.

Nesmierne ma rozčuľujú zadubenci, ktorí problém vidia iba z jednej strany, na základe straníckosti, vychvaľovania kapitalizmu, a nie všeobecnej prospešnosti spoločnosti, všetkých občanov. Tak v domácej ako i zahraničnej politike. O vojensko – politických otázkach ani nehovoriac. Nebudem menovať. Niektorí doslova a do písmena problém poznajú iba zúžene a z jednej strany a to omieľajú donekonečna. Zdieľajú iba svoj osobný pocit, domienku, či názor a nepripustia iný pohľad.  Na základe toho si dovolia tým serióznym ľuďom, ešte aj nadávať. Pravda, každý názor je iba názor, na ktorý má každý právo, ale nadávať bez uváženia, zváženia objektívnej pravdy??? Naviac, podľa vyjadrení diskutérov, ešte aj starším ľuďom, ktorí sa do diskusie, písania blogov  zapájajú na základe osobných skúsenosti, prežitých udalosti, porovnania životnej úrovne?  To hádam nie!!!  To dokáže, iba ak skutočný a totálny HLUPÁK. Mrzí ma aj skutočnosť, ak niekto píše na základe ako sa hovorí signálu JPP (jedná pani povedala), čo nemusí byť pravda, a naviac môže to byť prikrášlené, neúplne,  sledujúc vlastný cieľ.

Ja si tiež dovolím, pochvalne sa vyjadriť o bývalom režime socializme, tak ako mnohí priatelia, známy, i celkom cudzí ľudia, ak príde na túto tému,  a nie je ich málo. Hovoria, dobré už bolo. Pripájam sa k týmto ľuďom i výroku, a podobne zmýšľajúcim, diskutérom a blogerom! Patrím k tým starším, ktorí čosi prežili i odskákali, a preto nie div, že mám svoj názor i skúsenosti, naviac mnohé podoprené písomnosťami. Všetko však záleží od ľudí, na ich ľudskom prístupe, ako si vážia pravdu a spravodlivosť. Týka sa to tak minulosti, ako aj prítomnosti.

 

Moje názory, by mohli mnohých zadubencov evokovať, k podozreniu z komunistickej minulosti. Preto dodávam, že som nebol v žiadnej strane, dokonca ani moji najbližší príbuzní. Súčasne doplňujem, že aj tí komunisti, boli mnohí, ak nie veľká väčšina, správni ľudia. Alebo, na dobrých ľudí, i komunistov, som mal šťastie?      K týmto otázkam, chcem zaujať ani nie tak názory, postoje, že si to iba myslím, ale konštatovania na základe osobných skúsenosti, zákonov, právnych predpisov, vyhlášok, uznesení a pod.  Podkladom, pre tieto konštatovania, je teda dokumentácia minulosti a prítomnosti, hospodárenie a financie tiež minulosti a prítomnosti, prípadne „historických“ udalosti, ktorých som bol očitým svedkom.

I nimi (komunistami),  ľudský hodnotené aktivity, ako vzbura proti JRD (1953), čo znamenalo jeho rozpad na 6 rokov. Prekvapením je, že nikto za takúto podvratnú činnosť, či účasť, nebol potrestaný. Inde zase, pri zakladaní družstiev, je známe vymetanie komôr gazdom. Vo všetkom a všade, zohráva hlavnú úlohu ľudský faktor  jednotlivcov. Hlavne fanatický zadubenci, hlupáci, ktorí dokazovali svoju politickú moc, pre posilnenie svojho ega, zaľúbenia v nariadených, osobného prospechu na úkor poškodených. Aká podobnosť je v súčasnom kapitalizme, s podstatne horšími následkami. Viď. chudobu, bezdomovcov, s podvodmi a trestnou činnosťou.

Jedným, a významným príkladom, môže byť aj používanie cudzieho slová demokracia. A to ešte v praktickom živote. Myslím si,  že tomuto jednoduchému cudziemu slovu, už rozumie hádam každý. Napriek tomu, si ho niektorí zužujú iba na voľnosť pohybu, vierovyznanie, slobodu slova, pričom, zabúdajú na jeho skutočný význam, ktoré znamená medzi iným, hlavne vládu ľudu, resp. ľudovládu !!!  A to je už trochu iná káva, lebo sa vzťahuje na rešpekt občana, pravdu, spravodlivosť, zákonnosť, pri riadení spoločnosti od najnižšieho po najvyšší orgán. Opačným obsahom, a významom slová demokracia je slovo anarchia, čo znamená neporiadok, bordel, nerešpektovanie základných zákonitosti, povinnosti, práv, zákonov a pod. Na základe možného doloženia, si dovolím poznamenať, že Ústava SR je akoby trhacím kalendárom, lebo ústavné práva sú porušované aj v tých najzákladnejších otázkach, nehovoriac o pravde a spravodlivosti. Nezáleží na stupni orgánu, ak sa nerobia opatrenia na jej zabezpečenie od obce až po p. Prezidenta – vrátane (nové vedenie nedokáže na list ani len odpovedať), podobne niektorých významnejších občianskych združení, a dokonca i niektorých médií (print. i elektro).

Aby moje slová, vyslovené na základe takýchto skutočnosti, boli brané vážne, objektívne, a každému na zamyslenie sa, nad problémami súčasnosti,  trochu o sebe.

Súčasná kapitalistická spoločnosť, v začiatkoch svojej činnosti, ma rehabilitovala, z trestu basy s podmienečným odkladom, čo bolo za nesúhlas so vstupom vojsk VZ v roku 1968, ktoré som považoval a aj dnes považujem za okupáciu. Podotýkam, trest ako výsledok môjho konania vtedajším režimom, bol spravodlivý. Či až v takej výške, a za to čo som skutočne robil, je otázne. Dnes, by som mal asi skákať od radosti, že naši predstavitelia, poskytujú priestor pre „základne NATO“, výcvik, sklady, či jednoducho cudzie vojská. Ja však ostávam takým istým človekom, s podobným zmýšľaním,  preto to považujem za okupáciu, iba že, opačnými armádami, a naviac, podľa môjho názoru jednoznačne s útočným charakterom porovnávajúc s VZ (viď. základne a rozširovanie)). Nesúhlasím ani s vysielaním  našej armády do cudzích štátov pod velením NATO, čím pomáhame USA k okupácií iných štátov pod hlavičkou DEMOKRACIE. Zbrane nepatria k demokracií, ale naopak, k jej potláčaniu a naviac ešte ak podvodne (Irak)?!!!  Ináč povedané, také prehlásenia, a vydanie súhlasu s okupáciou, považujem za ZRADU národa !!!

Aby som bol úprimný, bol som trestaný aj za kapitalizmu, a nespravodlivo!!! Dovolil som si protestovať pri neoprávnenom, nespravodlivom, odobratí majetku (auta), naviac s hrubým porušením ústavných práv, zákona (o Policajnom zbore) policajtom i políciou (auto predali – podvodne, manželke policajta, ktorá ho následne predala so ziskom 90 000,- Sk). Trest bol hlavne za parafrázovanie výroku  policajta, ktorý v uznesení napísal: VIN číslo karosérie javí známky pozmeňovania, ale expertízou sa nepodarilo pôvodné číslo zistiť. A ja som napísal: pán „policajt“ (hodnosť, meno a priezvisko) javí známky podvodníka a zlodeja, ale črty tváre tomu nenapovedajú. A výroky ako: taký človek nepatrí do polície a pod. List bol adresovaný OR PZ, a pán riaditeľ to čítal na nejakom zhromaždení, na základe ktorého som bol aj obvinený. Vraj za urážku. V konečnom  dôsledku po 8 rokoch, súd mi dal za pravdu, čím mi štát vrátil výdaje za auto, aj s % odškodnením. Na základe kladného výroku súdu (predpokladaného) ohľadom majetku, som požiadal o obnovu súdneho konania vo veci trestu. Súd povolil, prokurátor nie, čím som zostal naďalej podľa môjho názoru poškodeným (“iba“ 5 000,- Sk, dnes 165,96 €). Naviac, KR PZ vo veci napísalo: nemôžme policajta potrestať, lebo došlo k premlčaniu. Je to síce demokratické, ale absolútne  nespravodlivé!!! Už na základe uvedeného, možno konštatovať, že skôr sa človek spravodlivosti dovolal za socialistickej éry. Príkladov s podobným výsledkom, nespravodlivým, je o čosi viac.

Ak sa jednotlivé orgány odvolávajú na iné, tie zase problém nemôžu riešiť vo svojej kompetencií, alebo sa podvodne odvolávajú na zákon, pričom berú v úvahu iba maličkú časť § znenia, je pochybná nielen interpretácia, ale aj odbornosť, profesionalita, plnenie povinnosti úradom, zodpovednosť, čestnosť a pod., a hlavne pochybenie v spravodlivosti a nekonanie v jej mene. V § 2, odst. 10, TP, sa hovorí, cit.: Orgány činné v trestnom konaní postupujú tak, aby bol zistený skutkový stav veci, o ktorom nie sú dôvodné pochybnosti,… a v ďalšej vete : Dôkazy obstarávajú z úradnej povinnosti. Na základe tejto citácie trestného poriadku, a skutočnosti trestnej činnosti, konštatujem,: že tak nekonajú ani vtedy, ak im všetko dodáte ako na podnose. Nezisťujú skutkový stav! Stačí im jedna jediná výpoveď pôvodcu trestnej činnosti, z čoho pramení aj uznesenie vyšetrovateľa, čo je totálny nezmysel, blud, debilné konštatovania (uznesenie). Aj tento príspevok je toho dôkazom, ale hlavne písomné vyjadrenia orgánov!!! Z takýchto skutočnosti, musí byť zlé každému slušnému občanovi. Mne o to viac, som z toho skutočne chorý. Dôkazom je aj posledná pošta, ktorá dosiaľ zostala neotvorená (kriminálna polícia, NKÚ, a obec, z 2. štvrťroku roku 2015), aby som sa zbytočne nerozčuľoval. Nečítal som to, avšak obsah predpokladám. Zrejme nič, čo by zabezpečilo spravodlivosť, odhalenie trestnej činnosti, či zlé hospodárenie. Dôkaz, výkon funkcie, písomnosti a materiálové zásoby! Niektoré listy úradov, som neotvorené vrátil, tam, odkiaľ prišli.

Dosiaľ popisované, je však skôr osobného charakteru, nič, alebo len veľmi málo, hovorí o skutočnej demokracií v riadení spoločnosti – teda, ako hovorí „doslovný“ preklad vláde ľudu, alebo ľudovláde.

Už od prvopočiatku, novej kapitalistickej demokracie, to s ňou hneď po revolúcií, ale hlavne od roku 1990 začalo ísť dole kopcom. Tento trend, alebo proces trvá dodnes. Na takmer všetkých úrovniach spoločnosti, či úradov. Príkladom takejto skutočnosti, môže byť zostavovanie poradovníkov pre ekologické investície (vodovody a kanalizácie, 90 roky). Aj keď som osobne, na základe podnetu OÚ ŽP, vypracoval kritéria pre zostavovanie týchto dotácií, a OÚ ŽP dal tomu odbornejší punc, platilo to iba jeden jediný rok. Napriek tomu, že som zožal úspech, pochvalu „nadriadenými“ pred kolegami, nič nezmenilo na veci ďalšieho, predpokladám korupčného zostavovania týchto poradovníkov. Postup tohto orgánu, nezmenili ani neskoršie zverejnené príspevky v Zemplínskych novinách. Teda, objektívny a účelový  protest,  k zlepšeniu riadiacej a organizačnej práce v prospech životného prostredia a šetrenia finančných prostriedkov, nezabral. Dokonca ani u p. ministra vtedajšieho ŽP, pre jeho domienku, že vraj studňa pitnej vody je v interakcií s riekou. Nuž vtedajší p. minister ma titul pred i za menom, preto „je pravda“ na jeho strane, napriek tomu, že odborné doloženie hovorí o niečom úplne inom. Pravda, rozhoduje sa demokratický, vrchnosťou  bez akéhokoľvek preskúmania, napríklad porovnania hladín na základe nadmorskej  výšky, ale čo tam po objektívnych, odborne doložených dokumentoch.

Ďalším príkladom, môže byť vybavovanie petície skupiny občanov, spĺňajúcich všetky zákonné podmienky. Reakcia vedenia obce, na túto petíciu je nehoráznosťou, lebo opísali zákon, ako to má byť, pričom neodpovedali ani na jednu jedinú požiadavku. Najhoršie na tom je, že všetko to, čomu petíciou občania chceli zabrániť, takmer všetko, sa neskôr, a postupne, v skutočnosti stalo. Zlé hospodárenie s finančnými prostriedkami i majetkom obce, predaj majetku bez vedomia občanov, čo petícia požadovala. Mimoriadne  zlá starostlivosť o chránenú kultúrnu pamiatku, zbúranie v roku 2013, napriek kompletnému materiálnemu zabezpečeniu na opravu strechy už v roku 2005 (t.j. 10 rokov hnije na dvore úradu), čo možno zaradiť k trestnému skutku. O subvenčnom podvode, pri zabezpečení vypracovania ÚPD ani nehovoriac. Získanie dotácie podvodom, že obec nemala a nemá vypracovanú ÚPD, hneď prvá veta tohto plánu, napriek tomu, že obec tento dokument má z roku 1981, je trestnou činnosťou. Ďalším podvodným konaniam, nezabránil ani orgán prokuratúry, ktorá protest  vo vzťahu petície riešila. Napríklad, trestnému skutku, za výber dane za altánky, ktoré nemajú podľa zákona základ, a ktorý je podmienkou výberu dane zo stavieb, nehovoriac o naplnení stavebno – technickej normy. Niektorým orgánom nevadilo ani nezákonné VZN obce. Aj keď o problémoch vedeli, nekonali, ani vo veci žiadneho trestného skutku.

Poniektorí diskutéri, vo svojich vyjadreniach pochvaľujú, a vykresľujú dotácie EÚ ako záchranu spoločnosti v investíciách. Nik, sa však nevyjadruje k ich konkrétnemu, účelnému, a ekonomickému využitiu. Na základe konkrétneho projektu, bez znalosti výšky dotácie predpokladám, že aj tie v skutočnosti môžu zakrývať neschopnosť, podvod, trestnú činnosť. Nech každý posúdi sám, na základe nasledujúceho  vyjadrenia. Ak obec podá  projekt v úplnosti  rekonštrukcie miestnych komunikácií, zrejme na 90% dostane aj finančnú dotáciu. Ale, ak sa v konečnom dôsledku, zrekonštruuje iba polovica, zostáva zodpovedať, kde je druhá polovica finančných prostriedkov tých zvyšných 40% + obecných 10%. Ďalšia možná trestná činnosť. K uvedenému konštatujem, že ak zoberieme v úvahu vlastný rozpočet obce, porovnaním možno dospieť k názoru, že tento predpoklad môže byť aj pravdivý. Dôkazom je aj to, že obec  príspevok pre ON (Obecné noviny) v tejto veci nezverejnila, ani ináč na konkrétnu kritiku nereagovala.  Tento postup neodpovedať, je pravidlom pri každej kritike. Či sa tieto skutočnosti prejednávajú v OZ, ťažko povedať, lebo ani na takú požiadavku nie je odpoveď, i keď písomnosťou (príspevkom) požadovaná.

Na základe hodnoverných dokumentov, jednoznačne, možno urobiť záver, že hospodárenie obce v konkrétnych podmienkach, nezodpovedá ekonomickému hospodáreniu, naviac potvrdzujú, že financie sa vynakladajú hlúpo a neúčelne. Keby to bol iba jeden jediný prípad, dalo by sa to prepáčiť, ale, ak sa to stalo pravidlom,  nemožno to obísť ako keby sa nič nestalo. Nehovoriac o tom, že zmenou projektov došlo, a v neskoršej dobe dojde k ďalšiemu a zbytočnému vynaloženiu finančných prostriedkov. Aby som zbytočne a nekonkrétne nešpiritizoval,  uvediem pár konkrétnych príkladov

Predstavte si dom smútku, ktorý je postavený (1996) tak, že  k nemu nie je potrebný bezbarierovy prístup pre vozičkarov. Bez najmenších problémov, sa všetci zdravotne postihnutí, môžu dostať do tejto budovy, lebo neexistuje žiadna prekážka v ich pohybe. No napriek tejto skutočnosti, vedenie obce, sa  rozhodne takýto absolútne nepotrebný prístup vybudovať (r. 2014), a ešte s takým sklonom, že sám vozičkar po ňom zaručene nevyjde. K tomu nevhodný chodník pre vozičkarov, ale tiež ženy, nehovoriac o zbytočnom odstránení oplotenia cintorína. Nestačilo urobiť bránku pre vstup, ale musela  sa odstrániť jedná celá strana oplotenia. O zákonnosti a dôvode investícií takéhoto skutku, sa možno iba domnievať. Podobne, by som mohol popisovať o nevýhodnosti a neuvážených investíciách vo veci úpravy studne pitnej vody, projektu vetrolamov, predaji obecného majetku, úpravy fasády na budove OÚ, Múzea, a klubu alebo Kultúrneho domu, obecného vodovodu, zvlášť v období suchých rokov, nevhodnosť chodníkov a odtokových pomerov zrážkovej vody, nevhodnosť vnútornej úpravy MŠ na úkor zateplenia zo severnej strany, a pod. Ale robí sa. Že hlúposti ?? Nikomu to neprekáža !!?? Ani úradom trestná činnosť!

.         Niekoho možno nápadne otázka, čo som robil ja. Akú snahu som vynaložil k odstránenie nedostatkov v riadení obce. Iba v stručnosti. Osobne som sa snažil týmto nechutnostiam predísť tým, že som vypracoval Petíciu, i zabezpečil prostredníctvom občanov podpisy. Neskôr, som sa snažil v niektorých otázkach (vetrolamy) presvedčiť starostku i pracovníčky obce pri pracovnej mape, o zlom zámere z dôvodu odtokových pomerov dažďových vôd. Žiadal som jednotlivé porušenia zákonov prejednať v OZ. Problém na zastupiteľstve bol otvorený, ale pre nezáujem aj ukončený, s poznámkou poslanca (štátny zamestnanec), že k žiadnemu porušeniu zákonov nedošlo. Rozhodnuté, „demokraticky“. Každým rokom, od roku 2007, som svojimi názormi prispieval článkami do Obecných novín, ktoré samozrejme pre kritiku neboli zverejnené. Občania obce, sa pre utajovanie problémov zo strany vedenia obce, nemali možnosť o závažných  nedostatkoch, zlom hospodárení s financiami a majetkom,  dozvedieť. O protestoch,  sťažnostiach, či informáciách,  na organoch činných v trestnom konaní, príslušných ministerstvách, s oboznámením niektorých Občianskych združení, médií a Ústavných činiteľov ani nehovoriac (Prezident, Predseda vlády, Predseda parlamentu), dosiaľ konkrétne sa nič neriešilo, a neurobilo. Výsledok sa rovná nule. Je pravdou, že zo strany p. Predsedu vlády, na základe jeho písomnej požiadavky, ho mám o výsledku informovať. Zatiaľ som to neurobil.

       Všetky tie skutočnosti, sa dotýkajú iba občanov jednej jedinej obce. Čo, ak takéto hospodárenie, sa dotýka občanov prevážnej väčšiny obcí, z počtu viac ako 2800??? Čo, ak v priemere na každú obec, pripadne zlé, nehospodárne, neúčelné vynaloženie finančných prostriedkov vo výške 500 000,- Sk, t. j. 16 596,95 € na rok??? Čo, ale, ak obce a mesta, s podstatne vyšším rozpočtom, majú neúčelne, zlé, a nehospodárne použité finančné prostriedky podstatne vo väčšej výške primerane rozpočtu? Čo, ak sa takto neúčelne s financiami hospodári celých 27 rokov, teda od roku 1990???  Nech si každý skúsi, bez podkladov takéto skutočnosti objektivizovať sám (aj na základe zverejnených informácií, napr. o trestnej činnosti, súťaži, dotácií a pod.). Môže, v tejto republike, niekto povedať, že sú to iba ojedinele prípady? Že sa v podstate nič nedeje? Ak áno, na základe čoho? Obecného kontrolóra? Aj naša obec ho má! A výsledok?  Viac ako zlý, naviac s porušením mnohých zákonných ustanovení, s následkom trestnej činnosti. O serióznom riadení, zodpovednosti, ľudskosti, informovanosti občanov, čestnosti, pravde a spravodlivosti ani nechyrovať!!!  A orgány? Nič!!! Aspoň dosiaľ! Zdá sa, akoby takúto činnosť skôr podporovali, než riešili a vyriešili po pravde a spravodlivosti!!! Toto je tÁ správna DEMOKRACIA v kapitalistickom ponímaní???

Na základe uvedených skutočnosti, môžeme hovoriť o demokracii , čiže vláde ľudu, alebo ľudovláde??? Myslím si že ťažko !!! Nuž ale, skúsme aspoň  demokraciu porovnať, ako to bolo za socializmu, a ako je s ňou za súčasného kapitalizmu. Aké slovo mal a má radový občan. K porovnaniu môžu pomôcť predpisy a zákony.

Za socializmu obec riadila 9 členná rada s predsedom, ktorej zasadanie muselo byť raz do mesiaca. Tá sa z výkonu zodpovedala 21 člennému plénu, ktoré zasadalo 2 x do roka. 1 x do roka muselo byť VZO (verejné zhromaždenie občanov) ktoré bolo informovane o práci predstaviteľov obce. Na takomto VZO, museli byť prejednávané najzákladnejšie dokumenty, ako napríklad ÚPD obce, oboznámenie s plánmi výstavby, úprav, hospodárenia a pod. O jednotlivých zasadaniach, hlavne rady a pléna,  boli zápisy zasielané ONV (Okresnému národnému výboru). Búrlivé boli najme VZO, napríklad, pri jednom vo veci prejednávania ÚPD obce (v r. 1981), sa občan vyjadril cit.: za mojou záhradou cesta ísť nebude – nešla. Iný zase, nesúhlasil s exhumáciou, v dôsledku preloženia cintorína k uvoľneniu priestoru na túto cestu. Neuskutočnené. Pre informáciu, na úrovni okresu, rozhodovalo tiež „ asi plénum“ zložené z poslancov delegovanými obcami.  Asi podobne to bolo aj vo vyšších orgánoch.  Na dôvažok, práca predsedu MNV, bola hodnotená v orgánoch ONV.  A dnes ?????  Kto hodnotí prácu starostu a poslancov zastupiteľstva???  Kde, a ako??? Občania? Politická strana?? Akou formou??? Voľbou ? na základe čoho (viď informácie)???

Za súčasného kapitalizmu, obec riadi 7 členné zastupiteľstvo  a starosta. To zo zákona 369 o obecnom zriadení, zasadá spravidla raz za 2 mesiace. To môže zvolať verejne zhromaždenie. Keďže iba môže a (nič) nemusí, ani nezvolá,  ani k tým najzákladnejším dokumentom, ktoré sa občas bezprostredne dotýkajú občanov, zasahujú do jeho práv (Stavby, ÚPD, ďalšie plány, projekty a pod.). Ak 7 poslancov rozhoduje povedzme za 800 občanov, nezdá sa to veľmi demokratické. Ešte horšie to

je, ak za nich rozhodujú 3 poslanci pri väčšinovom hlasovacom systéme, napríklad 3 poslanci za, 3 proti a 1 sa zdrží hlasovania. A je po návrhu, aj pri dobrom a pre obec výhodnom zámere (stalo sa). Ak zoberieme v úvahu, že často, ak nie vždy, sa na obciach rozhoduje na základe podaných informácií starostom, ktoré závisia na jeho znalostiach, návrhoch, pravdovravnosti, nezdá sa to byť demokratické. Naviac, pri hlúpej informácií = hlúpe rozhodnutie, i porušenie zákona !!! Viď. vyššie uvedené!

       Nuž porovnajme, kedy sa lepšie mohli, resp. môžu presadzovať požiadavky občanov, obcí a okresu. Kedy občan mal skutočne väčšie slovo.

V súčasnosti, je občan demokratický postavený na okraj spoločnosti, bez najmenšieho rešpektu, slová, informácií, potrebnosti, aj v prípade, keď sú porušované jeho Ústavné práva.  Tá v štvrtej hlave, SAMOSPRÁVA, v článku 67, odstavca 1, hovorí, cit.: Územná samospráva sa uskutočňuje na zhromaždeniach obce, miestnym referendom,… na území vyššieho územného celku … Ale zákon 369 o Obecnom zriadení zase hovorí, že OZ môže zvolať verejné zhromaždenie. Ako som už vyslovil, môže, ale nemusí, tak ho ani nezvolá – va. To možno považovať za porušenie ústavy. Z toho vyplýva konštatovanie, že občan je potrebný iba k voľbám, na základe postavy, hlasu, sympatií, politickej príslušnosti a pod. A to aj vtedy, keď je svojimi predstaviteľmi klamaný, podvádzaný, keď sú porušované zákony, naviac v súvislosti s trestnou činnosťou  pri výkone správy vecí verejných. Pochybnosť by som vyslovil aj pri DRUHEJ HLAVE, prvom oddiely, článku 12 Ústavy, cit.: Ľudia sú slobodní a ROVNÍ V DôSTOJNOSTI i v PRÁVACH, čo sa nezdá pri prideľovaní prostriedkov štátu na občana, keď občania miest tých najväčších, dostávajú z rozpočtu štátu v porovnaní s obcou na občana podstatne viac.

Mnohí blogeri, diskutéri, média, i občania sa negatívne vyjadrujú o Orgánoch činných v trestnom konaní, a niektorých ďalších inštitúcií. Pripomeniem citát pod nickom Winnetou v internetovej diskusií PRAVDY: „Orgány činné v trestnom konaní, by sa mali venovať skutočnej trestnej činnosti“. Myslím, že výrok je výstižný, oprávnený, čo dokazujú i mnou uvedené problémy. Na základe nich vyslovujem otázku, či v tomto štáte, existuje seriózna organizácia, inštitúcia, či kontrolný orgán, ktorý by sa v komplexe uvedenými problémami vôbec zaoberal? T. j. od bežne zlého, nekompetentného riadenia, porušenia zákonov, podvodov, cez preukázateľnú trestnú činnosť, nešetrenú zrejme pre korupciu, zlé hospodárenie s financiami a majetkom občanov, daňových poplatníkov, až po štruktúru orgánov, ich činnosť, a zodpovednosť pracovníkov jednotlivých orgánov?

Súčasne, si dovolím citovať z trestného zákona § 166 Nadržovanie, odst. 1 : Kto páchateľovi trestného činu v úmysle umožniť mu, aby unikol trestnému stíhaniu, trestu, alebo ochrannému opatreniu alebo ich výkonu, potresce sa odňatím, slobody až na …. Stalo sa! Alebo § 158, Zneužívanie právomoci verejného činiteľa, odst. 1, písm c, : kto nesplní povinnosť vyplývajúcu z jeho právomoci, potresce sa odňatím slobody na …. Aj to sa stalo. Myslím si, že uvedené citáty sú veľavravne, dotýkajúce sa štátnej správy, v tomto prípade hlavne orgánov činných v trestnom konaní, lebo napriek nahláseniu trestnej činnosti, množstvu protestov, pomáhajú uniknúť trestu páchateľovi trestnej činnosti, čo vyplýva z popisovaného príspevku. To, za „zlého socializmu“ nebolo možné, lebo starosta by nebol starostom, vyšetrovateľ – vyšetrovateľom, prokurátor – prokurátorom a štátny zamestnanec, štátnym zamestnancom !! A dnes? Ani pri dokázateľnom  porušení  zákonov sa nič, absolútne nič nedeje, ale naopak možno udeľujú odmeny za dobrú prácu (viď zákon 369 o Obecnom zriadení, a prax), div nie štátne vyznamenania!!! Alebo áno ???

Ako môže, a ešte aj dobré, fungovať spoločnosť, ak v tejto republike niet inštitúcie, ktorá by dokázala na základe daných zákonných ustanovení, zamedziť, šetriť, vyšetriť, po pravde a spravodlivosti „odmeniť“ podvodníkov, pôvodcov trestnej činnosti? Keďže, spoločnosť nedokáže zamedziť tejto preukázanej a ľahko dokázateľnej činnosti, ako môže obmedziť korupciu??? V porovnaní s trestnou činnosťou?? NIJAK !!! Nevyšetrenie trestných skutkov, vyššie uvedených, snáď  nedokazuje korupciu??? Štát a jeho štátne orgány sa točia v bludnom kruhu. Nehovoriac o zistení premlčaných trestných skutkov, taktiež preukázateľných podvodov (vo veci vlastníctva – dokumentácia). Na základe dôkazných materiálov, možno jednoznačne konštatovať, že niet organizácie, ktorá by všetky podvody, trestné skutky zistila či vyšetrila, a tak zabezpečila zákonný stav v spoločnosti a spravodlivosť.

 

     Skúsme hľadať príčiny v:

  • Zlej organizačnej štruktúre orgánov a úradov. (je tak nutne potrebných 79 okresov namiesto niekdajších 39 ?, alebo 8 krajov namiesto niekdajších 3+1).
  • Zlej, nevyhovujúcej riadiacej a organizačnej práci.
  • Zlej, nevyhovujúcej, a absolútne absentujúcej kontrolnej činnosti na jednotlivých úsekoch (štátnymi orgánmi, a občanmi).
  • Zlej zákonnej úprave systému riadenia. Každý riadi, ale nikto nezodpovedá (od obce až po p. Prezidenta, Predsedu vlády, a Parlamentu).
  • Porušovaní základných ústavných práv štátnymi orgánmi.
  • Porušovaní zákonov orgánmi, ktoré by zákonnosť mali chrániť a zvlášť dodržiavať.
  • Chýbajúcej zodpovednosti vedúcich pracovníkov, a pracovníkov za zverenú prácu i svojich podriadených, podobne zodpovednosť radových pracovníkov
  • Absolútne zlej, nevyhovujúcej súčinnosť medzi orgánmi a organizáciami.
  • Ignorancií občanov aj pri dôležitých rozhodnutiach (napr. Územné plány, nedodržiavanie stavebného zákona), poskytovanie pravdivých informácií a pod..

10.)Zlej, resp. nevyhovujúcej evidencií, kontrole, alebo neznalosti základných

dokumentov (preto sú možné podvody). Zdá sa, že nikto a v ničom nemá

prehľad ( skôr vypracovaných plánov, projektov, investíciách, charaktere

územia a možných budúcich projektov z hľadiska ŽP a pod.).

Čo k tomu všetkému povedať? Snáď iba to, že všetci môžeme o skutočnostiach diskutovať, ale nič podstatné sa tým nezmení. Všetko zostane tak ako doteraz, lebo samotnou diskusiou, či blogmi  sa nič prospešného dosiahnuť nedá. Aj preto, že poslanci NR SR, sa namiesto serióznej práci, zaoberajú predvádzaním sa, hádaním, výhovorkami pri neúčasti na zasadaní, a hlavne sa zaoberajú osobnými záležitosťami. A čo riadiaca a organizačná práca??? Tá, je asi všetkým ukradnutá! V rámci nej, je asi ťažko, pre zasadania NR SR stanoviť pevné termíny, aby každý poslanec si prácu zariadil tak,aby sa každého (plánovaného) zasadania mohol bez problémov zúčastniť.

Nech mi je prepáčené, že sa neviem dopracovať k významu a spoločenskému prospechu neziskových organizácií, ktoré sa zaoberajú politickou činnosťou. Je ich pomerne veľa  a prínos okrem kritiky vlády, hlavne „ľavicovej“, a jej politiky, nevidieť žiadny!!! Aj v tomto, je asi iba osobný prospech, prípadne presadzovanie  zahraničných záujmov ako sa z diskusií (int. Pravdy) dozvedám, a nie cieľ pre pozitívny výsledok spoločnosti ako celku a všetkých občanov.

        Bolo by dobré, keby zabudli na takúto činnosť, a robili účelnejšie pre nás všetkých.

Bol by som rád, keby ktosi zorganizovali zhromaždenie, konferenciu, zjazd, alebo čosi podobné s tým, že sa zosumarizujú všetky negatívne javy spoločnosti, popisované jednotlivými občanmi, blogermi, diskutérmi, nespokojnými občanmi, či organizáciami so súčasným stavom (je avizované stretnutie p. Rostasom vo februárovom mesačníku ZEM A VEK na mesiac jún). Na základe toho, vytvoriť pracovnú skupinu pre hľadanie východísk zo všetkých súčasných a závažných problémov. Návrhy, pochádzajúce z takéhoto zhromaždenia (bez aktívnej účasti príslušníkov strán), a z toho zriadenej komisie, by sa mohli prejednať s jednotlivými odbornými inštitúciami a s ich odborným zdôvodnením, očistený a jednoznačný, zákonný návrh predložiť a uviesť do praktického života cez vládu a NR SR. Z takého zhromaždenia  občanov, ktorým ide o spoločnú vec, bez akéhokoľvek osobného prospechu, vytvoriť protiváhu poslancom, akýsi „kontrolný orgán“ zlej práce jednotlivých stupňov riadenia. Aspoň na krátky čas! Myslím, že by to mohlo upevniť aspoň trochu disciplínu v samotnej NR SR, v štátnych inštitúciách, i v samospráve.

      Nesúhlasím s názorom o retroaktivite (p. ex Predsedu vlády), z dôvodu, že vyšším, resp. najvyšším princípom spoločnosti je spravodlivosť. Preto tam, kde možno na základe písomnosti jednoznačne dokázať podvod, trestnú činnosť, malo by dôjsť k náprave a odškodneniu tých, ktorí boli dokázateľne poškodení. Na to však, znova je potrebný nejaký úrad či komisiu, pod gestorstvom vlády, ministerstva, parlamentu,  a pod.  Možno spravodlivosť by sa dala zabezpečiť aj  inými prostriedkami, ale ktosi, by o tom mal porozmýšľať navrhnúť a následne schváliť. 

Na základe všetkého popísaného, si dovolím vysloviť záverečné slovo. Hlavým obsahom a cieľom, nebolo iba poukázať na (ne)šetrenie trestnej činnosti, podvodov, zlého hospodárenia, neinformovanosti, zatajovania závažných skutočnosti, nevyhovujúcej štruktúry orgánov, či nefunkčnej kontroly kontrolných orgánov. S tým sa dá zmieriť, i keď ťažko. Všetkým popísaným,  som myslel na zmysel a cieľ, fungovania  spoločnosti ako celku, na skutočnom demokratickom princípe. Chcel som poukázať, prečo niet peňazí na školstvo, zdravotníctvo, dôchodcov, kultúru a pod..

Tak zlé, nefunkčne,  podvodné, fungovanie spoločnosti za tých „hriešnych komunistov“, v socialistickej spoločnosti, a v takom rozsahu nebolo možné! Toto dokáže, dokázala a dokazuje iba NEFUNKČNÁ DEMOKRÁCIA !!! Ústava, a z toho vyplývajúce zákony ??? Je zbytočne popísaným papierom, lebo v skutočnosti sa nič nedodržiava, v dôsledku zlej riadiacej a organizačnej práce, kontrolnej činnosti a zodpovednosti!!! Dôkaz? Hora písomnosti! Preto, na základe uvedeného si myslím, zlatí komunisti a socializmus!!! Toľko somarín, hlúposti, podvodov, na úkor radových občanov ani zďaleka nevyprodukovali!!! O „výrobe“ chudoby a bezdomovcov  ani nespomínať.

     Keďže nič na serióznom, zákonnom, a demokratickom princípe nefunguje, môžeme otvorene povedať, že žijeme v ANARCHIÍ !!! Ak má spoločnosť fungovať na princípe podvodov, obohacovania sa na úkor iných občanov, tak je to veľmi, ale veľmi zlé. V skutočnosti, táto „DEMOKRATICKÁ“  spoločnosť, zdá sa aj takto funguje. Demokracia je u politikov, veľkých či malých, a niektorých ľudí, iba rétorickým cvičením, hlúpou obhajobou, než fungovaním spoločnosti!!!    

      Preto, treba hľadať a  nájsť východiska z tohoto neutešeného    stavu spoločnosti. čím skôr, tým lepšie !! Demokraticky, s rešpektom  a požiadavkami  občanov,  a  v  ich prospech !!!  Na  základe  ústavy,  pravdy  a   spravodlivosti !!!

V tomto štáte, všetko ide akosi do stratená, viď. písomnosti. Aj trestná činnosť. Nič, a  takmer nikým, nie sú rešpektované ani základné pravidla. Čestnosť ľudí, je iba na smiech, hlavne podvodníkom a hlupákom!!!  Dôkaz, viac rokov  boja za objektívnosť a spravodlivosť. Absolútne zbytočne. Bez pomoci médií, ich objektívnosti a zákonnosti, je aj tento boj vopred prehratý a zbytočný, škoda slov a námahy!!! Aj preto, po prihlásení sa, som uvažoval, či to vôbec poslať.  Poslal a nesprávne ako vidieť z dátumov odoslania. Za  porozumenie ďakujem.

Odosl.  29.11.15.  Opakovane odosl. 6.11.16, znovu odoslané

Poznámka pre admina:  V prípade, že na jedno zverejnenie je toho veľa, možno to rozdeliť na časti, avšak diskusiu dať až po zverejnení celého príspevku, či blogu.  Zároveň oznamujem, že nemienim písať často. Iba občas. Uvidím, či vôbec.

Zasielam opakovane, lebo blog nebol zverejnený,  pre moju základnú chybu !

5.4.2018 doplňujem:  Nezaslal som na svoju stránku, ale administrátorovi, veriac,

                                      že on to  dá tam, kam to patrí, prípadne na zlé ma upozorní.

                                      Nestalo sa, ani pri opakovanej žiadosti o pomoc. Naviac  

                                      problém bol aj s heslom. Zase moja (vygenerovaná) chyba. 

      Myslím, že nie je dôležité, ktorý článok, či blok, bol z hľadiska času kedy napísaný, ale zo všetkého je najpodstatnejší je jeho obsah. Bol to môj prvý napísaný blog.  Z toho dôvodu, sú moje príspevky trochu poprehadzované. Trochu aj mimo aktuálnosti. Prosím prepáčte. 

 

Michal Maťaš

 

 

Voľby – Aký čert, taký diabol !

11.12.2018

Komunálne, či parlamentné. Nie je v tom takmer žiadny rozdiel. O parlamentných kandidátoch, či stranách, človek vie o čosi viac, ako o obecných. Otázkou je, na základe čoho, občan pristupuje viac »

Je riadenie štátu, demokracia, reálna, či iba virtuálna ? ? ?

16.11.2018

Úprimne povedané, jedno ráno, čo nebýva tak často, som sa zobudil trošku skôr, a keďže som už nemohol zaspať, má napadla táto hlúposť vyjadrená v titulku. Samozrejme, že som sa otázkou viac »

Ak zákonu chýba rozmer ľudskosti, nemal by chýbať ľuďom

07.11.2018

Máš úplnú pravdu CUDZINEC, ale pravdu majú aj ostatní diskutéri (s poukázaním: pomáhať a CHRÁNIŤ – dodávam hlavne zdravie). Pravdu má aj polícia, vyjadrením výkonu, i nadriadených viac »

Andrej Babiš

Európska komisia nemieni dotovať firmy okolo Agrofertu

12.12.2018 22:49

Peniaze sa nebudú vyplácať, kým nebude objasnená situácia okolo možného konfliktu záujmov premiéra Babiša.

Tupolev Tu-160

Ruské strategické bombardéry lietali na Karibikom

12.12.2018 22:23

Bombardéry, ktoré v minulých dňoch prileteli do Venezuely, vykonali desaťhodinový let nad Karibským morom.

obrnené vozidlo

Maďarsko na ochranu trhov nasadilo obrnené vozidlá

12.12.2018 21:32

Spravodajský server Index.hu pôvodne pohyb vojenských vozidiel spájal s podvečerným protestom v uliciach Budapešti.

Mateusz Morawiecki.

Poľský premiér Morawiecki ustál hlasovanie o dôvere v parlamente

12.12.2018 20:03

Dolná komora parlamentu podržala Morawieckeho vo funkcii pomerom hlasov 231 k 181.

Štatistiky blogu

Počet článkov: 15
Celková čítanosť: 15152x
Priemerná čítanosť článkov: 1010x

Autor blogu

Kategórie